CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO OMEGA TRONG THÁNG 6/2023